Openbaarheid van bestuur?

Openbaarheid van bestuur is een principe waarbij instanties documenten die zij gebruiken bij het uitvoeren van hun bestuurstaken ter beschikking stellen voor het publiek. Daarbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid.

  • Actief wil zeggen dat de overheid zelf bestuursdocumenten publiceert (online plaatst of via de media verspreidt)
  • Passief wil zeggen dat een burger die daar om vraagt bestuursdocumenten mag inzien of er een afschrift (kopie) van krijgen.

Wat zijn bestuursdocumenten?

In principe is elk document dat een bestuurlijke instantie tot zijn beschikking heeft, een bestuursdocument. De huidige wetgeving is daar zeer ruim in. Zowel studies, vergunningen, slideshows, e-mails, videobestanden en -tapes, geluidsbestanden en -banden kunnen door een burger worden opgevraagd.

Kan ik alles zomaar opvragen?

Nee, er zijn een aantal uitzonderingen. Zo kan je in principe geen documenten opvragen als de vrijgegeven informatie de veiligheid van de bevolking en de staat ondermijnt, de fundamentele rechten en vrijheden van burgers (bv. privacygerelateerde zaken) aantast, ze vertrouwelijke informatie van ondernemings- en fabricagegegevens bevat, enzovoort. Er bestaan hierover verschillen tussen verschillende bestuursniveaus (federaal tegenover Vlaams), maar ook over het soort informatie (milieu-informatie tegenover niet-milieu-informatie).

Als een document gedeeltelijk bestaat uit informatie uit niet openbaar te maken informatie, moet de overige informatie wel vrijgegeven worden.

Wat is ‘wob’?

Wob is voor sommigen de afkorting voor ‘wet openbaarheid bestuur’. Vooral in Nederland is deze term populair, te meer omdat er daar niet zo veel wetten zijn die de bestuurlijke openbaarheid regelen. In Vlaanderen vindt de term ook steeds meer ingang, vooral onder journalisten en advocaten die zich met de techniek bezighouden.

Hoe kan ik documenten opvragen?

Dit is een vrij ingewikkelde kwestie, die ook kan verschillen naargelang het bestuursniveau. Meer informatie hierover vind je onder de tab ‘Hoe wobben’