Lijst met openbare besturen

Hieronder vind je een lijst met een aantal openbare instellingen. Opgelet, deze lijst is wellicht niet volledig. Zo zijn de proviciniale en gemeentelijke overheden en aanverwante instanties niet opgenomen.

Federaal

Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten (Agentschap 112)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Bedienaars van de erediensten
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Belgische Technische Coöperatie
BELNET
Bureau voor normalisatie
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (Cat. C)
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Federaal Planbureau
Federale politie
Fedesco
Fedict (FOD Informatie- en Communicatietechnologie)
FOD Binnenlandse Zaken
FOD Budget en Beheerscontrole
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
FOD Financiën
FOD Justitie
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Personeel en Organisatie
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Fonds voor Arbeidsongevallen
Fonds voor Beroepsziekten
Het leger
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Instituut voor Veteranen-Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Koninklijke Bibliotheek van België – Albert I
Koninklijke Muntschouwburg
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Koninklijke Sterrenwacht van België
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ministerie van Defensie
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Nationaal Orkest van Belgie
Nationale Delcrederedienst
Nationale Plantentuin van België
Paleis voor Schone Kunsten
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum
Pensioendienst voor de overheidssector
POD Consumentenzaken
POD Duurzame Ontwikkeling
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
POD Wetenschapsbeleid
Raad van State
Regie der Gebouwen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid

Vlaams niveau

Agentschap Centrale Accounting
Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ)
Agentschap Ondernemen (AO)
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)
Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB)
Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (Bloso)
Agentschap voor Facilitair Management (AFM)
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen – AGIV
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Agentschap Wonen-Vlaanderen
Agentschappen van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Beleidsraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Boeren op een Kruispunt vzw
Departement Bestuurszaken
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Departement Financiën en Begroting
Departement Internationaal Vlaanderen
Departement Landbouw en Visserij
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Departement Onderwijs en Vorming
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Departement Werk en Sociale Economie
Diensten en instellingen buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
e-government en ICT-Beheer (e-IB)
ESF-Agentschap Vlaanderen VZW
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)
Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen GAPA
Herculesstichting
Infolijn Onderwijs
Inspectie van Financiën
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA)
Jobpunt Vlaanderen
Kind en Gezin (K&G)
Klachtendienst Bestuurszaken
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest
Kunsten en Erfgoed (K&E)
Limburgse Reconversiemaatschappij NV (LRM)
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)
Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
nv De Scheepvaart
nv Tunnel Liefkenshoek
Onroerend Erfgoed
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV (PMV)
Rechtcolleges Leefmilieu, Natuur en Energie
Rechtcolleges Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Rechtscolleges Bestuurszaken
Rechtscolleges Onderwijs
Rivier Infomatie Service Vlaanderen (RIS)
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)
Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG)
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)
Toerisme Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (F.I.T. – Flanders Investment and Trade)
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G)
Vlaams Energieagentschap (VEA)
Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)
Vlaams Infocentrum over Land- en Tuinbouw (VILT)
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE)
Vlaams Toekomstfonds
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
Vlaamse Participatiemaatschappij NV (VPM)
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)
Vlaamse Radio en Televisie (VRT)
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
Vlaamse Woonraad
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Vlaamse Opera
Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)
Gemeenschapsonderwijs
Universitair Ziekenhuis Gent (UZGent)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Brussels Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
Net Brussel zorgt voor de openbare netheid, de vuilophaling en het afvalbeheer in het Brussels Gewest.
De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
VISITBRUSSELS
ACTIRIS
Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO)
Het Brussels Waarborgfonds
De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB)
Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
INNOVIRIS
Research in Brussels (RIB)
Het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG)
Evoliris
Leefmilieu Brussel-Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
Het Brussels Energieagentschap (ABEA)
Het Fonds voor het Waterbeleid
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)
Atrium
Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO)
De Haven van Brussel
De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)
Het Herfinancieringsfonds Gemeentelijke Thesaurieën.
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Waalse Gemeenschapscommissie
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Wallonië

Awex – buitenlandse handel
Awiph – integratie van gehandicapte personen
Centre hospitalier universitaire de Liège (CHU de Liège),
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA),
Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement.
Délégué général aux Droits de l’Enfant et
Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’information et de la Communication (ETNIC),
Fonds Ecureuil de la Communauté française et Conseil inter-universitaire francophone (CIUF).
Forem – beroepsgebruik en -vorming
IFAPME – beroepsvorming
Institut de la Formation en cours de carrière (IFC),
Ministère pour l’ensemble des compétences de la Communauté française
Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE),
RTBF
Services de l’Inspection des Finances,
Société Régionale Wallonne du Transport
Société wallonne du logement – huisvesting
SWDE – waterproductie en -distributie
Wallonie-Bruxelles International (WBI)